ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΞΥΝΕΙΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ»

 

1. Σκοπός λειτουργίας της υπηρεσίας «ΞΥΝΕΙΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ»

 

Η εταιρεία της Lidl Cyprus, που εδρεύει στην Αραδίππου, Λάρνακα, επί της οδού Πηγάσου 2, Τ.Κ. 7100, διεξάγει εντός της ηλεκτρονικής εφαρμογής Lidl Plus υπηρεσία με τίτλο «ΞΥΝΕΙΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ», στην οποία μπορούν να συμμετέχουν μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη του Lidl Plus (βλ. www.lidlplus.com.cy).

 

2. Συμμετέχοντες

Μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Εγγραφή ως πελάτης Lidl Plus. Η λήψη της εφαρμογής Lidl Plus είναι δυνατή μέσω του «App Store» ή του «Google Store».
  • Διαμονή στην Κύπρο.
  • Ελάχιστη ηλικία 18 ετών.
  • Αποδοχή των όρων συμμετοχής σύμφωνα με το σημείο 3 (η αποδοχή πραγματώνεται με το ξύσιμο της κάρτας).

3. Όροι Συμμετοχής

 

Προϋπόθεση της αυτόματης παραλαβής της κάρτας «ΞΥΝΕΙΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ» εντός της εφαρμογής Lidl Plus είναι να ταυτοποιηθείτε ως πελάτης Lidl Plus στο ταμείο κατά τη διαδικασία της πληρωμής σας. Αυτό γίνεται μέσω της σάρωσης της ψηφιακής κάρτας πελάτη Lidl Plus στο ταμείο.

 

Μετά από κάθε αγορά (πρέπει να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 2 ώρες από την τελευταία αγορά για να λάβετε μια άλλη κάρτα «ΞΥΝΕΙΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ»), θα λάβετε αυτόματα μια ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής Lidl Plus, σχετικά με την λήψη μιας ψηφιακής κάρτας «ΞΥΝΕΙΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ».

 

Αυτές οι κάρτες έχουν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ισχύος (η εν λόγω διάρκεια ισχύος, θα εμφανίζεται μεμονωμένα για κάθε καταναλωτή) και αποθηκεύονται εντός της εφαρμογής.

 

Μετά το άνοιγμα της κάρτας «ΞΥΝΕΙΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ», εμφανίζεται ένα ψηφιακό πεδίο ξυσίματος με την σημείωση ότι, με το ξύσιμο του πεδίου αποδέχεστε τους όρους χρήσης, οι οποίοι διατίθενται ως σύνδεσμος για ανάγνωση.

 

Ο πελάτης του Lidl Plus (συμμετέχων) ανακαλύπτει άμεσα τι έχει κερδίσει. Συγκεκριμένα, το κουπόνι θα εμφανιστεί στην ενότητα «Κουπόνια» της εφαρμογής και στη συνέχεια θα μπορεί να εξαργυρωθεί κατά την επόμενη αγορά σας (αν εξακολουθεί να είναι σε ισχύ).

 

Αν δεν ξύσετε πλήρως την ψηφιακή κάρτα «ΞΥΝΕΙΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ», αυτή θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης της και θα επιστραφεί στην αντίστοιχη ενότητα της εφαρμογής.

 

Μετά τη λήξη ισχύος της, η κάρτα εξαφανίζεται αυτόματα από την προβολή.

 

4. Δώρα / Επιβραβεύσεις

 

Οι διαφορετικοί τύποι δώρων/επιβραβεύσεων επιλέγονται με εντελώς αυτοματοποιημένο. Από καιρό εις καιρόν, επιβραβεύσεις που θα δίδονται στα μέλη θα περιλαμβάνουν ποσοστιαίες εκπτώσεις στα προϊόντα (10%, 20%, κλπ.) μέχρι και η μέγιστη έκπτωση που δύναται να ανέρχεται στο ποσό των 10 ευρώ.

 

Αυτές οι εκπτώσεις εμφανίζονται στον νικητή με τη μορφή κουπονιού στην εφαρμογή Lidl Plus και υπόκεινται στις ακόλουθες προϋποθέσεις εξαργύρωσης:

 

• Το κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί κατά την επόμενη αγορά σας στο κατάστημα (όχι άμεσα μόλις το κερδίσετε).

• Το κουπόνι πρέπει να ενεργοποιηθεί και να εξαργυρωθεί κατά τη διάρκεια της καθορισμένης περιόδου ισχύος (όπως αυτή αναγράφεται επί αυτού).

• Το κουπόνι δεν είναι μεταβιβάσιμο σε τρίτους και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί σε μετρητά.

• Εάν η αξία του κουπονιού (μέγιστο κέρδος) είναι μεγαλύτερη από την αξία της αγοράς που πραγματοποιήθηκε, η διαφορά (υπολειμματική αξία) αποσβήνεται. Αυτό συνεπάγεται, ότι η πραγματοποιηθείσα αγορά πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την αξία του κουπονιού.

• Εάν το κουπόνι αφορά υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους, ισχύουν επίσης οι σχετικοί όροι του τρίτου παρόχου.

 

Δεν εκδίδονται κουπόνια σε φυσική μορφή και δεν μπορούν να εκτυπωθούν.

 

5. Ενημέρωση νικητή

 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ξυσίματος, ο νικητής ενημερώνεται για το δώρο που κέρδισε μέσω της εφαρμογής Lidl Plus.

 

6. Ευθύνη

 

Κάθε συμμετέχων στην υπηρεσία κατανοεί και αποδέχεται ότι η LIDL δεν ευθύνεται και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για σφάλματα, απώλειες και παρατυπίες που ενδέχεται να προκύψουν κατά την αποστολή των πληροφοριών, εάν αυτές προκλήθηκαν από διακοπή της μετάδοσης πληροφοριών ή από οποιοδήποτε άλλο σφάλμα ή παράλειψη, που δύναται να ανακύψει από προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες, την μεταβίβαση δεδομένων, την υπερφόρτωση ή τη σύνδεση στο Διαδίκτυο ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν μπορεί να αποδοθεί στην LIDL.

 

Κανένας όρος δεν ερμηνεύεται ως αποποίηση ή περιορισμός της ευθύνης της LIDL για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκύπτει άμεσα από αμέλεια ή εκ προθέσεως πράξεις της LIDL ή για οποιεσδήποτε άλλες απώλειες που δεν μπορούν να αποκλειστούν ή να περιοριστούν σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Η συμβατική ευθύνη της LIDL περιορίζεται σε αποζημίωση που καθορίζεται και υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανόνες του εφαρμοστέου δικαίου. Σε καμία περίπτωση η LIDL δεν ευθύνεται για οικονομική ζημία οποιουδήποτε είδους. Η εταιρία LIDL δεν ευθύνεται, επίσης, για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, κόστος, δαπάνη ή άλλη αξίωση αποζημίωσης που προκύπτει ως άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα παράβασης ή μη εκτέλεσης των παρόντων όρων λόγω ανωτέρας βίας (force majeure).

 

7. Αποκλεισμός

 

Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων συμμετοχής η LIDL διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει τους υπεύθυνους χωρίς καμία προειδοποίηση και να τους απαγορεύσει τη συμμετοχή στην υπηρεσία. Οι χρήστες που χρησιμοποιούν απαγορευμένα μέσα συμμετοχής (π.χ. εργαλεία hacking, ιούς, trojans, κλπ.) αποκλείονται. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην υπηρεσία από ομάδες/ενώσεις παικτών, αυτοματοποιημένες υπηρεσίες ή επαγγελματικές υπηρεσίες.

 

8. Πρόωρη λήξη

 

Η LIDL διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εφόσον συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι εκφεύγουν του ελέγχου της εταιρείας. Η LIDL ενδέχεται να αναγκαστεί να λάβει αυτή την απόφαση:

 

α. για τεχνικούς λόγους (π.χ. ιοί στο σύστημα, παρεμβολές ή σφάλματα υλισμικού ή λογισμικού κλπ.) ή

β. αν, για νομικούς λόγους, η εν λόγω υπηρεσία δεν μπορεί να παρασχεθεί σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις

 

Εάν ο τερματισμός προκληθεί από παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά συμμετέχοντος, η LIDL έχει το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση από τον συμμετέχοντα  για τυχόν ζημιές που υπέστη.

 

Lidl Cyprus, 13.01.2021