Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΑΞΙΖΕΙ»

Διοργανωτής του διαγωνισμού είναι η εταιρεία Lidl Cyprus στο εξής "διοργανωτής". Η συμμετοχή στον διαγωνισμό πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με βάση τους όρους που παρατίθενται εδώ. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή αποδοχή των όρων συμμετοχής που ακολουθούν.


1. Ποιος μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό;


Στον διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει, για δικό του λογαριασμό, οποιοδήποτε άτομο, το οποίο κατοικεί στην Κύπρο, είναι τουλάχιστον 18 ετών και έχει επισκεφθεί κάποιο κατάστημα της Lidl Κύπρου. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν και ανεξάρτητη από την αξιολόγηση που έχει προηγουμένως δοθεί.


Από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι όλων των εταιρειών της Lidl.


Ο διαγωνισμός ξεκινάει στις 15.06.2023 στις 00:00 (EET) και λήγει στις 14.02.2024 στις 23:59 (EET). («Περίοδος διενέργειας διαγωνισμού»).


2. Πόσες φορές επιτρέπεται να συμμετάσχω;


Κάθε συμμετέχων δικαιούται μία συμμετοχή σε κάθε μηνιαία κλήρωση που θα πραγματοποιείται στο πλαίσιο επαναλαμβανόμενων μηνιαίων κληρώσεων, οι οποίες θα πραγματοποιούνται την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου κάθε φορά μήνα, αρχής γενομένης από 15/06/2023. Η πολλαπλή συμμετοχή ή η παροχή εσφαλμένων στοιχείων κατά τη δήλωση συμμετοχής ενδέχεται να οδηγήσει σε αποκλεισμό από τον διαγωνισμό. Η συμμετοχή σε κάθε μηνιαία κλήρωση είναι εφικτή έως τις 23:59 της τελευταίας ημέρας του τρέχοντος κάθε φορά μήνα κάνοντας κλικ στο κουμπί «Συμμετοχή στο διαγωνισμό» που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Lidl Cyprus. Καθοριστικό είναι το ηλεκτρονικά πρωτοκολλημένο χρονικό σημείο εισαγωγής του συνόλου δεδομένων της δήλωσης συμμετοχής στο σύστημα. Διευκρινίζεται ρητά ότι συμμετοχές που τυχόν λάβουν χώρα μετά τη λήξη του διαγωνισμού, ή μετά την κατά παράταση ή συντόμευση λήξη αυτού ή μετά την ανάκλησή του, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανύπαρκτες, ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε, ενώ δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στο έπαθλο.3. Πώς μπορώ να συμμετάσχω στον διαγωνισμό;


Προϋπόθεση αποτελεί η συμμετοχή στην έρευνα αγοραστικής εμπειρίας που διεξάγεται στην ιστοσελίδα μας www.lidl.com.cy. Αφού απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις ο συμμετέχων πρέπει να επιλέξει το κουμπί «Συμμετοχή στον διαγωνισμό». Αφού συμπληρώσει ο συμμετέχων τα προσωπικά του στοιχεία στις αντίστοιχες φόρμες (βλ. σχετικά κάτωθι σημείο 4) και εφόσον έχει απαντήσει σωστά στην τιθέμενη ερώτηση: “ «Ποιο από τα παρακάτω χρώματα περιλαμβάνεται στο λογότυπο της Lidl;» Α. Μαύρο B. Μπλε Γ. Μωβ ”, μπορεί να λάβει με αυτόν τον τρόπο μέρος στον διαγωνισμό. Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Υποβολή» ο συμμετέχων βεβαιώνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής.


4. Ποια στοιχεία είναι αναγκαία για τη συμμετοχή;


Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, εκτός από τη βεβαίωση της αποδοχής των όρων συμμετοχής, απαραίτητη είναι η παροχή ατομικών στοιχείων του συμμετέχοντος, ώστε σε περίπτωση που κερδίσει να είναι εφικτό να του αποσταλεί το έπαθλο. Ο κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη, ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του συμμετέχοντα, παρέχει το δικαίωμα στο διοργανωτή να τον αποκλείσει από το διαγωνισμό. Στο ηλεκτρονικό έντυπο συμμετοχής θα πρέπει να εισαχθούν τα ακόλουθα στοιχεία:

- Ονοματεπώνυμο

- Διεύθυνση e-mail

- Τηλέφωνο


5. Τι γίνεται με τα προσωπικά μου δεδομένα;


Στο πλαίσιο και για τις ανάγκες του διαγωνισμού η Lidl Cyprus (Πηγάσου 2, Βιομηχανική Ζώνη Αραδίππου, CY-7100, Λάρνακα, ΑΦΜ: CY 30010823A) ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4, αριθμός 7 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που καταχωρούνται κατά την υποβολή της συμμετοχής τους στον εν λόγω διαγωνισμό αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Συγκεκριμένα, ο Διοργανωτής θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και των νικητών και/ή των αναπληρωματικών που θα αποδεχθούν το δώρο. Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. Σε περίπτωση που δοθεί συγκατάθεση στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ είναι η νομική βάση για οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται βάσει αυτής της συγκατάθεσης. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι καταρχήν μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Διοργανωτή που είναι επιφορτισμένο με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, ο Διοργανωτής ενδέχεται να αξιοποιήσει υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των νικητών ή/και αναπληρωματικών. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών επιλέγονται προσεκτικά και δεσμεύονται συμβατικά με τον Διοργανωτή. Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις, δεν διαβιβάζονται τα δεδομένα σας σε τρίτους. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και θα καταστρέφονται ή/και θα διαγράφονται μετά την πάροδο 6 μηνών από την αποστολή/παράδοση του δώρου στους νικητές. Το όνομα ή/και ο τόπος διαμονής του νικητή ενδέχεται να δημοσιευτεί/ούν στα έντυπα και ηλεκτρονικά διαφημιστικά μέσα του Διοργανωτή (π.χ. δελτίο τύπου, ιστοσελίδα, εσωτερικά και εξωτερικά κοινωνικά δίκτυα της εταιρείας). Αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, εφόσον αποτελεί σχετική πρόβλεψη στους όρους συμμετοχής διαγωνισμού και το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, καθώς ο Διοργανωτής έχει έννομο συμφέρον να προβάλλει και να διαφημίζει τους διαγωνισμούς που διενεργεί. Σε περίπτωση που πρόκειται να λάβει χώρα φωτογράφιση/ βιντεοσκόπηση με τους νικητές του διαγωνισμού, το παραχθέν υλικό των οποίων θα δημοσιευτεί σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα του Διοργανωτή ή/ και σε τρίτα συνεργαζόμενα με αυτόν μέσα, ο Διοργανωτής θα ζητήσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή σας προς τούτο, βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Η εν λόγω συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 13 έως και 15 ΓΚΠΔ έχετε ως συμμετέχοντες στο διαγωνισμό (υποκείμενα των δεδομένων), δικαίωμα ενημέρωσης και δικαίωμα πρόσβασης ως προς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Επιπλέον, διατηρείτε βάσει των εκεί αναφερόμενων προϋποθέσεων και των λοιπών νομικών προδιαγραφών δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ, δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ και δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά σας καθώς και για την άσκηση αυτών, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, μπορείτε να απευθυνθείτε εγγράφως στο Διοργανωτή αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση dataprotection@lidl.com.cy ή συστημένη επιστολή στην άνω διεύθυνση. Επιπλέον, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία. Αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων για την Κύπρο είναι το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, (Ιάσονος 1, Τ.Κ. 1082, Λευκωσία, commissioner@dataprotection.gov.cy). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (dataprotection.gov.cy). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες μας σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο διαγωνισμών, παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων μας στην ενότητα που αφορά τους διαγωνισμούς.


Στην περίπτωση που ο συμμετέχων το επιθυμεί, δίνεται και η δυνατότητα εγγραφής στο newsletter μας (επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο), για τη λήψη του οποίου ισχύουν οι όροι προστασίας δεδομένων που θα βρείτε εδώ.


6. Πότε γίνεται η κλήρωση των νικητών;


Ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό κληρώνονται κάθε μήνα 10 νικητές που λαμβάνουν έκαστος, κουπόνια αγορών/ δωροκάρτες αξίας 30€. Με τη χρήση της εν λόγω δωροκάρτας, δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν αγορές που αφορούν καπνικά προϊόντα, φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς και προϊόντα που συγκαταλέγονται στην κατηγορία των βρεφικών τροφών. Οι νικητές επιλέγονται με κλήρωση που διεξάγεται από τον διοργανωτή παρουσία νομικού συμβούλου και με διασφάλιση της τυχαίας επιλογής, τη 15η μέρα ημέρα του επόμενου κάθε φορά μήνα (15/07/2023, 15/08/2023, 15/09/2023,15/10/2023, 15/11/2023, 15/12/2023, 15/01/2024, 15.02.2024). Εάν η 15η ημέρα δεν είναι εργάσιμη, παρατείνεται η προθεσμία κλήρωσης στην επόμενη εργάσιμη. Στη συνέχεια, ο νικητής ειδοποιείται από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας εντός επτά ημερών από την κλήρωση μέσω της διεύθυνσης e-mail ή του τηλεφώνου που έχει δηλώσει κατά τη συμμετοχή του. Κατά την επικοινωνία αυτή θα ζητείται από το νικητή και η διεύθυνσή του προκειμένου να του αποσταλεί το κουπόνι με συστημένη επιστολή.


Σε περίπτωση που ο νικητής δεν εμφανιστεί εντός 14 ημερών από την ειδοποίησή του, χάνει την αξίωσή του για το έπαθλο, και με την ίδια διαδικασία και όρους επιλέγεται ένας αναπληρωματικός νικητής. Στην περίπτωση που, παρά τις προσπάθειες του διοργανωτή, κατέστη αδύνατον να έρθει αυτός σε επικοινωνία με τον νικητή, ο διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για την απόδοση του επάθλου. Τα επιμέρους κουπόνια είναι προσωποπαγή, αμεταβίβαστα και δεν κληρονομούνται. Δεν είναι εφικτή η πληρωμή σε μετρητά ή η εξόφληση με άλλα είδη ή η αντικατάσταση των κουπονιών, ούτε η ανταλλαγή των κουπονιών, ούτε και σε αυτή την περίπτωση κλοπής, απώλειας ή αλλοίωσης αυτών.7. Τι άλλο πρέπει να έχω υπόψη μου;


Σε περίπτωση που μεμονωμένοι όροι που περιλαμβάνονται στους παρόντες όρους συμμετοχής είναι ή καταστούν ανίσχυροι, το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων συμμετοχής. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων συμμετοχής και οριστικής ή περιστασιακής διακοπής του διαγωνισμού σε περίπτωση που προκύψει σοβαρός λόγος ο οποίος θα έθετε σε κίνδυνο την ακεραιότητα του διαγωνισμού, είτε σε περίπτωση που λάβει τέτοια εντολή από δημόσια αρχή. Επίσης, ο διοργανωτής έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει συμμετοχές σε περίπτωση που τα στοιχεία των ενδιαφερομένων είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα της διοργανώτριας, τα χρηστά ήθη και έθιμα, τη δημόσια αιδώ κ.λπ. Ο διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή άλλα προβλήματα που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής του. Οι συμμετέχοντες / νικητές δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα και λοιπά διακριτικά του διοργανωτή. Η νομική οδός αποκλείεται. Οι όροι που διέπουν τον παρόντα διαγωνισμό έχουν κατατεθεί στο δικηγορικό γραφείο Λ. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., οδός Ιφιγένειας 17, 2007 Στρόβολος, τηλέφωνο 22271000 (Υπεύθυνος δικηγόρος Βαλιαντής Γεώργιος), απ’ όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει αντίγραφο, με δικά του έξοδα.