Εξυπηρέτηση Πελατών - Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σας ενημερώνουμε πλήρως σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στο πλαίσιο της εξέτασης των αιτημάτων σας από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Lidl.


Υπεύθυνος επεξεργασίας υπό την έννοια του άρθρου 4, στοιχείο 7 ΓΚΠΔ είναι η LIDL Cyprus

Industrial Area, 2 Pigasou Street, CY- 7100 Aradippou - Larnaca. Αν απαιτείται, μπορείτε να απευθύνεστε στην LIDL Cyprus τηλεφωνικά στο 800 944 04 ή με e-mail στη διεύθυνση info@lidl.com.cy


Είναι αυτονόητο ότι διαχειριζόμαστε με εμπιστευτικότητα τα προσωπικά στοιχεία που μας παραχωρήσατε κατά τη συμπλήρωση των εντύπων επικοινωνίας, τηλεφωνικά ή με email ή μέσω των social media (μέσων κοινωνικής δικτύωσης). Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά προκειμένου να απαντήσουμε στα αιτήματα σας. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας αποτελεί το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον από πλευράς Lidl για την επεξεργασία των δεδομένων σας προκύπτει εν προκειμένω από το ενδιαφέρον της να απαντήσει στα αιτήματά σας και να εισπράξει και να προωθήσει έτσι την ικανοποίηση των πελατών.


Σε αυτό το πλαίσιο αποκλείουμε κατά κανόνα τη διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτους, εκτός της Lidl. Κατ’ εξαίρεση, τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εκτελούντες την επεξεργασία, οι οποίοι έχουν επιλεγεί προσεκτικά από εμάς και δραστηριοποιούνται κατ’ εντολή μας. Αυτοί επιλέγονται προσεκτικά και έχουν δεσμευτεί συμβατικά έναντι μας, σύμφωνα με το άρθρο 28 ΓΚΠΔ.


Επιπλέον μπορεί να απαιτηθεί η διαβίβαση των αιτημάτων σας σε συμβαλλόμενους εταίρους μας (π.χ. προμηθευτές, σε περίπτωση που πρόκειται για ερωτήματα που αφορούν προϊόντα) για να τα επεξεργαστούν. Στις περιπτώσεις που απαιτηθεί η διαβίβαση των προσωπικών πληροφοριών σας, θα σας ενημερώσουμε προηγουμένως και θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.


Όλα τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που μας αποστέλλετε στο πλαίσιο αιτημάτων (προτάσεις, έπαινος ή κριτική) διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται με ασφάλεια στην πλειοψηφία τους έως 90 ημέρες από την αποστολή σε εσάς της τελικής απάντησής μας. Η διατήρηση επί 90 ημέρες δικαιολογείται από το γεγονός ότι σε μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να επανέλθετε, ως πελάτης, μετά την απάντηση που θα λάβετε και να επικοινωνήσετε και πάλι μαζί μας για το ίδιο ζήτημα, οπότε θα πρέπει να είμαστε σε θέση να ανατρέξουμε στην προηγηθείσα αλληλογραφία. Η εμπειρία έχει δείξει ότι κατά κανόνα μετά από 90 ημέρες δεν λαμβάνουμε συμπληρωματικές ερωτήσεις που αναφέρονται στις απαντήσεις μας.


Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας ως υποκείμενα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 18 του Γενικού Κανονισμού η απάντηση στο αίτημά σας θα τηρηθεί για μια χρονική περίοδο 3 ετών. Η περίοδος τήρησης ξεκινά από την τελική απάντηση σε εσάς. Η αποθήκευση των εν λόγω δεδομένων χρησιμοποιείται προς τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με τις νομικές απαιτήσεις.


Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι απαραίτητο να αποθηκεύσουμε τα στοιχεία σας για περισσότερο χρόνο για λόγους που επιβάλλονται, για παράδειγμα εκ του νόμου (π.χ. αν πρόκειται για ασφαλιστική αποζημίωση) ή για την ολοκληρωτική διεκπεραίωση της υπόθεσής σας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν αποθηκεύουμε τα στοιχεία σας για διάστημα μεγαλύτερο από εκείνο που μας επιβάλλεται από τις νόμιμες υποχρεώσεις τήρησης αρχείων ή μέχρι την ολοκληρωτική διεκπεραίωση της υπόθεσής σας.


Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε επίσης τα εξής γενικής φύσης δικαιώματα, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ:


  • Έχετε δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 1 ΓΚΠΔ, να λαμβάνετε δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχει αποθηκεύσει για εσάς η Lidl.
  • Επιπλέον, έχετε δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ), διαγραφής (άρθρο 17 ΓΚΠΔ) και περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ) των προσωπικών δεδομένων σας εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
  • Εάν η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6, παρ. 1 ε) ή στ) ΓΚΠΔ, έχετε δικαίωμα εναντίωσης κατά το άρθρο 21 ΓΚΠΔ. Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων, αυτή παραλείπεται στο μέλλον, εκτός εάν η Lidl μπορεί να αποδείξει ότι συντρέχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την περαιτέρω επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων που εναντιώθηκε.
  • Εφόσον έχετε παράσχει ο ίδιος τα επεξεργασμένα δεδομένα, έχετε δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων κατά το άρθρο 20 ΓΚΠΔ.


Εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται βάσει συγκατάθεσης κατά το άρθρο 6, παρ. 1 α) ή το άρθρο 9 παρ. 2 α) ΓΚΠΔ, μπορείτε να ανακαλείτε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση με ισχύ για το μέλλον, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε μέχρι αυτό το σημείο.


Εάν έχετε ερωτήσεις που αφορούν τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις ή σε περίπτωση καταγγελίας, παρακαλούμε να απευθύνεστε γραπτώς ή με email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.


Επιπλέον έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασία δεδομένων. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας ή τον τόπο εργασίας σας ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης ή στην αρχή του κράτους στο οποίο εδρεύει ο υπεύθυνος επεξεργασίας.


Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τη λειτουργία «Google Signals» για να επεκτείνει τις στατιστικές αναφορές που δημιουργούνται με το Google Analytics, ώστε να περιλαμβάνουν μια αξιολόγηση των ροών επισκεπτών μεταξύ διαφορετικών συσκευών. Τα Google Signals χρησιμοποιούνται μόνο για τους χρήστες που είναι συνδεδεμένοι σε λογαριασμό Google κατά τη διάρκεια των περιόδων λειτουργίας και οι οποίοι έχουν ενεργοποιήσει τη λειτουργία «Εξατομίκευση διαφημίσεων» στον Google λογαριασμό τους. Μέσω των Google Signals, δεν αποκτούμε λεπτομερείς γνώσεις σχετικά με συγκεκριμένα άτομα ή τρόπους για τη μοναδική ταυτοποίησή σας ή της συσκευής που χρησιμοποιείτε. Η Google μας παρέχει μόνο γενικές δημογραφικές πληροφορίες (φύλο, ηλικιακή ομάδα, πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα που εκφράζετε μέσα από τις δραστηριότητές σας στο διαδίκτυο και κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητα των καταστημάτων Lidl, σε ανώνυμη στατιστικοποιημένη μορφή. Αν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να το κάνετε μέσω του Google λογαριασμού σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής των ρυθμίσεων διαφήμισης της Google, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://support.google.com/ads/answer/2662856?hl=el. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα Google Signals μπορείτε να βρείτε εδώ.


Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:


LIDL Cyprus

Industrial Area

Emporiou Street 19

CY- 7100 Aradippou - Larnaca


dataprotection@lidl.com.cy