Οροι & Προϋποθεσεις

1.  ΓΕΝΙΚΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥ

Η Lidl Cyprus, είναι ομόρρυθμη εταιρία που ασχολείται με εργασίες υπεραγοράς τροφίμων και άλλων προϊόντων υπεραγοράς με κεντρική διεύθυνση:

 

Πηγάσου 2
Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου
7100 Αραδίππου Λάρνακα
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
Τηλ. 800 944 04
www.lidl.com.cy

 

Η χρήση της ιστοσελίδας από οποιονδήποτε επισκέπτη εξ’ υπακούει ότι αυτός συμφωνεί απόλυτα με τους όρους που εκτίθενται πιο κάτω.

 

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η παρούσα ιστοσελίδα και όλα όσα περιέχονται σε αυτή είναι πνευματική ιδιοκτησία της Lidl Cyprus και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο πρόσωπο φυσικό ή νομικό, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Lidl Cyprus.

 

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων/ νομικές βάσεις:

Στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης της σύμβασης πώλησης επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη σύναψη, την εκτέλεση ή τη λύση μιας σύμβασης. Αυτά περιλαμβάνουν ειδικότερα:

  • Όνομα, επώνυμο,
  • διεύθυνση παράδοσης,
  • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
  • στοιχεία τιμολογίου,(μόνο σε περίπτωση που μας ενημερώσετε ότι επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου)
  • τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας
  • IBAN/ Αριθμό Τραπεζικού λογαριασμού (μόνο σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος).

Νομική βάση αποτελεί το άρθρο 6, παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ, δηλαδή θέτετε στη διάθεσή μας τα εν λόγω δεδομένα βάσει της συμβατικής σχέσης μεταξύ μας. Επισημαίνεται ότι με την υποβολή της παραγγελίας αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αποδέκτες/ κατηγορίες αποδεκτών:

Για τους σκοπούς της διεκπεραίωσης της σύμβασης πώλησης θα διαβιβάσουμε τα στοιχεία σας που αφορούν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση παράδοσης και το τηλέφωνο επικοινωνίας σας σε μια εξουσιοδοτημένη από εμάς εταιρεία μεταφορών για να πραγματοποιηθεί η παράδοση του εμπορεύματος όπως σχεδιάστηκε. Η εταιρεία μεταφορών θα επικοινωνήσει μαζί σας για την προετοιμασία της παράδοσης, ώστε να συμφωνήσετε για τις λεπτομέρειες της παράδοσης. Τα δεδομένα διαβιβάζονται στην εξουσιοδοτημένη εταιρεία μεταφορών αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό και αυτή τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για την εκπλήρωση του εν λόγω σκοπού.

Για τη διασφάλιση και βελτιστοποίηση της διαδικασίας παραγγελίας εξετάζουμε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας, βάσει των πληροφοριών που μας έχετε ήδη παράσχει, όπως η διεύθυνση παράδοσης, την ομαλή διεκπεραίωση της εκάστοτε παραγγελίας με σκοπό την (τεχνική) βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγγελίας για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα ερωτήματα πελατών αναφορικά με τις διαδικασίες παραγγελίας.

 

Διάρκεια αποθήκευσης/ κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης:

Στον βαθμό που δεν μας έχετε παραχωρήσει τα στοιχεία σας για τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου, αποθηκεύουμε τα δεδομένα, τα οποία συλλέχθηκαν για τη διεκπεραίωση της σύμβασης για τα κατά περίπτωση νομικά προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα. Μετά την παρέλευση της εν λόγω διάρκειας αποθήκευσης αφαιρείται πλήρως η αναφορά στο πρόσωπο.

Στην περίπτωση που ο πελάτης το επιθυμεί, δίνεται και η δυνατότητα εγγραφής στο newsletter μας (επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο), για τη λήψη του οποίου ισχύουν οι όροι προστασίας δεδομένων που θα βρείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική μας για την προστασία δεδομένων μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

4. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

Η παραγγελία σας αποτελεί σύμβαση μεταξύ εσάς και της Lidl Cyprus και διέπεται από τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Σε περίπτωση δε, οποιασδήποτε διαφοράς αρμόδια για επίλυση της διαφοράς είναι τα κατά τόπο και καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Η σύμβαση διέπεται κυρίως από τις πιο κάτω νομοθεσίες:

-           Περί Συμβάσεων Νόμος Κεφ. 149, όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους Ν.22(1)/1995 και Ν.99(1)/2013 ως εκάστοτε αυτός ισχύει.

-           Περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμος του 2013 (Ν.133(1)/2013, όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο Ν.187(1)/2017 και ως εκάστοτε αυτός ισχύει, και ο οποίος ψηφίστηκε για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της Οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου).

-           Του Περί Αθεμήτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος του 2007, (Ν.103(1)/2007 όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 8(1)/2013 και 135(1)/2013 και εκάστοτε αυτός ισχύει και ο οποίος ψηφίσθηκε για σκοπούς εναρμόνισης με την οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της Οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των Οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου).

 

Σημείωση: Ικανό για σύναψη σύμβασης είναι το πρόσωπο το οποίο έχει δυνάμει του Περί Συμβάσεων Νόμου, άρθρο 11, ικανότητα προς το συμβάλλεσθαι.  Σε περίπτωση παραγγελίας από μη ικανό προς το συμβάλλεσθαι πρόσωπο η Lidl Cyprus επιφυλάσσει το δικαίωμα της για ακύρωση της παραγγελίας ή/και επιστροφής της παραγγελίας μέσω του κηδεμόνα ή του εποπτεύοντα τον ανίκανο.  Παραγγελία μπορεί να γίνει και από νομικό πρόσωπο μέσω νόμιμου αντιπροσώπου του.

5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ

Τα διαθέσιμα για παραγγελία προϊόντα και χαρακτηριστικά τους είναι προσβάσιμα στο καταναλωτικό κοινό στην ηλεκτρονική διεύθυνση

 

6. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η παραγγελία του προϊόντος μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας που υπάρχει στην επίσημη ιστοσελίδα της Lidl Cyprus ( www.lidl.com.cy ) είτε τηλεφωνικά, με κλήση χωρίς χρέωση στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Lidl Cyprus στο 800 944 04.

Παρακάτω περιγράφονται τα βήματα που απαιτούνται για τον κάθε τρόπο παραγγελίας:

6.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ LIDL CYPRUS (www.lidl.com.cy)

Για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής παραγγελίας απαιτείται:

1. Η συμπλήρωση της φόρμας με τα στοιχεία που ζητώνται για τη σύναψη της εξ’ αποστάσεως σύμβασης πώλησης.

2. Η αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο με το χαρακτηριστικό σύμβολο 

3. Επιλογή του πεδίου «Υποβολή» για να υποβληθεί η φόρμα παραγγελίας.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής της φόρμας παραγγελίας, εμφανίζεται στην οθόνη το επιβεβαιωτικό μήνυμα επιτυχούς υποβολής της φόρμας παραγγελίας.

Υπόδειγμα:

Ταυτόχρονα θα λάβετε και αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό αντίγραφο της παραγγελίας σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε κατά την υποβολή της φόρμας με τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει καθώς και τα στοιχεία του προϊόντος.

 

Υπόδειγμα 1:

 

Αφού ελέγξουμε και επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη αποθέματος του προϊόντος, θα σας απαντήσουμε με νέο ηλεκτρονικό μήνυμα (βλ.Υπόδειγμα 2) με τον αριθμό παραγγελίας και τους διαθέσιμους λογαριασμούς τραπέζης όπου μπορείτε να κάνετε την κατάθεση της πληρωμής (στην περίπτωση που επιλέξετε το τραπεζικό έμβασμα ως τρόπο πληρωμής).

 

Υπόδειγμα 2:

(Στην περίπτωση μη ύπαρξης αποθέματος θα ενημερωθείτε σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει.)

 

6.2 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Για να υποβάλετε τηλεφωνικά την παραγγελία σας αρκεί να καλέσετε στο τμήμα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης καταναλωτών χωρίς χρέωση στο 800 944 04 (Για κλήσεις εντός Κύπρου) και να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για το προϊόν που επιθυμείτε. Οι ώρες εξυπηρέτησης είναι: Δευτέρα - Παρασκευή: 8:00-20:00, Σάββατο: 8:00-19:00.

Ο εκπρόσωπος του τμήματος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης καταναλωτών θα ελέγξει την ίδια στιγμή τη διαθεσιμότητα του προϊόντος και αφού επιβεβαιώσει την ύπαρξη αποθέματος, θα σας ζητήσει τα απαραίτητα στοιχεία για την παραγγελία.

Σύντομα μετά το πέρας της κλήσης, θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (Βλ. Υπόδειγμα 2) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε το οποίο θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που δηλώσατε, τις λεπτομέρειες του προϊόντος, τον αριθμό παραγγελίας, τους διαθέσιμους λογαριασμούς τραπέζης (στην περίπτωση που επιλέξετε το τραπεζικό έμβασμα ως τρόπο πληρωμής) και ηλεκτρονικό σύνδεσμο ο οποίος θα σας κατευθύνει στην ιστοσελίδα με τους όρους και προϋποθέσεις της παραγγελίας.

Για λόγους διεκπεραίωσης της επικοινωνίας, ο πελάτης θα πρέπει να διαθέτει ενεργή ηλεκτρονική διεύθυνση είτε ενεργό αριθμό κινητού τηλεφώνου για να λαμβάνει τη γραπτή επικοινωνία με την Lidl Cyprus (E-Mail/ SMS).

 

6.3 ΠΛΗΡΩΜΗ

Κατά την παραγγελία μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

α) Κατάθεση του χρηματικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό που θα σας υποδείξουμε με γραπτό μήνυμα (E-mail/ SMS) αφού επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη αποθέματος.

Στην αιτιολογία της κατάθεσης, θα πρέπει να αναφέρετε τον αριθμό της παραγγελίας που θα έχετε ήδη λάβει από εμάς, για να μπορούμε να συσχετίσουμε την παραγγελία σας με την πληρωμή σας.

Σημ.1 Η παραγγελία σας θα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής μέχρι την επιβεβαίωση της τράπεζας ότι το ποσό έχει κατατεθεί. Συνήθως ο χρόνος αναμονής για τη λήψη επιβεβαίωσης είναι 2 εργάσιμες ημέρες από τη μέρα της κατάθεσης.

Σημ.2 Σε κάθε περίπτωση, σας συνιστούμε να φυλάξετε το αποδεικτικό της κατάθεσης σας έως ότου ολοκληρωθεί η παράδοση της παραγγελίας σας.

Σημ.3 Σε περίπτωση μη κατάθεσης του ποσού εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που λάβατε το μήνυμα επιβεβαίωσης παραγγελίας (Υπόδειγμα 2) με τον αριθμό παραγγελίας και το διαθέσιμο τραπεζικό λογαριασμό, η παραγγελία σας θα ακυρωθεί.

Σημ.4 Με την πραγματοποίηση της κατάθεσης του ποσού, θεωρείται ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους και προϋποθέσεις που σας γνωστοποιήθηκαν μέσω του ηλεκτρονικού συνδέσμου και βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Lidl Cyprus (www.lidl.com.cy ).

β) Αντικαταβολή με μετρητά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας.

Σημαντικό! Στην περίπτωση που παραγγείλατε ή/και εξοφλήσατε το προϊόν πριν την επίσημη ημερομηνία έναρξης της πώλησης των προϊόντων, όπως αυτή αναγράφεται στο εβδομαδιαίο μας φυλλάδιο και στην ιστοσελίδα του προϊόντος, η αποστολή θα ξεκινήσει από την πρώτη εργάσιμη μέρα που ακολουθεί την επίσημη ημερομηνίας έναρξης της πώλησης.

Για παράδειγμα, αν το προϊόν που σας ενδιαφέρει έχει ως επίσημη ημερομηνία έναρξης πώλησης το Σάββατο 04.05.19 και εσείς πραγματοποιήσατε την παραγγελία και την κατάθεση του ποσού πριν από αυτή την ημερομηνία, τότε ο χρόνος παράδοσης των 3-5 εργάσιμων ημερών που αναφέρεται παρακάτω υπολογίζεται από τη Δευτέρα 06.05.19.

 

7. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

Τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν.

Μόλις επιβεβαιώσουμε την κατάθεση του ποσού, ξεκινά η ετοιμασία και η αποστολή της παραγγελίας σας.

Οι παραδόσεις των προϊόντων γίνονται μόνο εντός των περιοχών που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία και μόνο μέσω της συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρείας. Το ωράριο παραδόσεων είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 08:00 με 17:00.

Ο χρόνος παράδοσης κυμαίνεται από 3 έως 5 εργάσιμες ημέρες διότι εξαρτάται από τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής της αποστολής και υπολογίζεται από τη στιγμή της επιβεβαίωσης της κατάθεσης. (Εξαίρεση αποτελούν οι παραγγελίες που έχουν πραγματοποιηθεί ή/και εξοφληθεί πριν την επίσημη ημερομηνία έναρξης της πώλησης όπως αυτή αναγράφεται στο εβδομαδιαίο μας φυλλάδιο και στην ιστοσελίδα του προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση η αποστολή θα ξεκινήσει από την πρώτη εργάσιμη μέρα που ακολουθεί την επίσημη ημερομηνίας έναρξης της πώλησης.)

Παρακαλούμε να βεβαιωθείτε κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας, πριν υπογράψετε την Απόδειξη/Δελτίο Αποστολής που τη συνοδεύει, ότι η συσκευασία σας παραδίδεται χωρίς εξωτερικά εμφανή σημάδια παραβίασης ή φθοράς. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλούμε να καταγράψετε σχετική παρατήρηση στο Δελτίο Αποστολής, να υπογράψετε και να παραδώσετε το παραστατικό στον μεταφορέα.

 

8. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ– ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

8.1 ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Έχετε φυσικά τη δυνατότητα να ακυρώσετε την παραγγελία σας ανά πάσα στιγμή.

Για την ακύρωση της παραγγελίας σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο τμήμα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης καταναλωτών χωρίς χρέωση στο 800 944 04 (Για κλήσεις εντός Κύπρου. Ώρες Εξυπηρέτησης: Δευτέρα - Παρασκευή: 8:00-20:00, Σάββατο: 8:00-19:00) ή να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@lidl.com.cy δηλώνοντας το αίτημα σας. Θα πρέπει να έχετε διαθέσιμο τον αριθμό παραγγελίας σας.

Στην περίπτωση που έχετε ήδη προχωρήσει σε κατάθεση του ποσού, τότε η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό σας λογαριασμό το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η Lidl Cyprus για την απόφαση σας να ακυρώσετε την παραγγελία. Σε αυτή την περίπτωση για το αίτημα ακύρωσης παραγγελίας θα χρειαστεί να έχετε διαθέσιμο και τον αριθμό λογαριασμού τραπέζης (ΙΒΑΝ) για να σας επιστρέψουμε τη χρηματική αξία που καταβάλλατε.

 

8.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Εάν αλλάξετε γνώμη για την αγορά σας, έχετε το δικαίωμα να αποχωρήσετε από τη σύμβαση χωρίς καμία αιτιολόγηση και κανένα κόστος (δικαίωμα υπαναχώρησης), επιστρέφοντάς μας το προϊόν που αγοράσατε εντός 90 ημερών. Αυτές οι 90 ημέρες ξεκινούν από τη στιγμή που εσείς, ή κάποιος τρίτος που έχετε ορίσει εσείς, παρέλαβε το προϊόν της παραγγελίας σας.

Το δικαίωμά σας για επιστροφή μέσα σε 90 ημέρες από την ημέρα της παραλαβής του προϊόντος, αποτελείται από τη νόμιμη περίοδο υπαναχώρησης των 14 ημερών και από την εθελοντική παροχή της Lidl Cyprus για 76 επιπλέον ημέρες.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα σας για υπαναχώρηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα υπαναχώρησης που θα βρείτε εδώ, και να μας την στείλετε συμπληρωμένη στο info@lidl.com.cy, ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Lidl Cyprus, Πηγάσου 2, Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου,7100 Λάρνακα.

Αλλιώς, μπορείτε να μας στείλετε ένα e-mail, όπου θα μας δηλώνετε ρητώς το αίτημα σας για υπαναχώρηση, συμπεριλαμβάνοντας το ονοματεπώνυμο σας, τον αριθμό παραγγελίας, τη διεύθυνσή σας καθώς και το ΙΒΑΝ του τραπεζικού σας λογαριασμού όπου θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα σας εκτός κι αν έχετε ρητώς συμφωνήσει διαφορετικό τρόπο επιστροφής των χρημάτων και αυτό με τον όρο να μην επιβαρυνθείτε με δαπάνες προκύπτουσες από την επιστροφή χρημάτων.

Αφού λάβουμε το αίτημα σας για υπαναχώρηση θα επικοινωνήσουμε με τη συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία για να παραλάβει το προϊόν από το χώρο σας κατόπιν συνεννόησης μαζί σας για την επιθυμητή ημέρα και ώρα παραλαβής.

Τα μεταφορικά έξοδα για την επιστροφή της παραγγελίας σας είναι δωρεάν.

Τα προϊόντα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επιστραφούν στην Lidl Cyprus, μαζί με την απόδειξη αγοράς, μέσα σε 14 ημέρες από την ημέρα που θα μας κοινοποιήσετε την απόφασή σας για υπαναχώρηση.

Σημειώστε ότι το προϊόν που επιθυμείτε να επιστρέψετε θα πρέπει να είναι σε άψογη κατάσταση και να συνοδεύεται από όλα τα μέρη και εξαρτήματα που το αποτελούν. Προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι, να έχει γίνει ορθή χρήση του προϊόντος με σκοπό μόνο τη δοκιμή των ιδιοτήτων και των λειτουργιών του. Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και χωρίς βλάβες. Η επιστροφή θα πρέπει να γίνει με την αρχική συσκευασία η οποία θα πρέπει να έχει διατηρηθεί σε καλή κατάσταση. Για το λόγο αυτό σας συνιστούμε να φυλάξετε τη συσκευασία του προϊόντος και μετά την παραλαβή του.

Εάν κατά την παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων διαπιστώσουμε ότι λείπουν μέρη ή εξαρτήματα ή ότι η κατάσταση του προϊόντος διαφέρει από την αρχική του κατάσταση τότε διατηρούμε το δικαίωμα να μην κάνουμε αποδεκτό το αίτημα σας για υπαναχώρηση.

Επιστροφές στα καταστήματα του δικτύου δε θα γίνονται αποδεκτές. Παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία επιστροφής που περιγράφεται ανωτέρω μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης πελάτων.

 

8.3 ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Για το προϊόν που έχετε αγοράσει ισχύει φυσικά η νόμιμη εγγύηση συμμόρφωσης προϊόντων.

Εάν διαπιστώσατε ότι το προϊόν που αγοράσατε παρουσιάζει κάποιο ελάττωμα παρακαλούμε να καλέσετε στο τμήμα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών και ένας από τους συνεργάτες μας θα σας καθοδηγήσει στα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε.

Επίσης, πληροφορίες για τα στοιχεία της εγγύησης καθώς και τα στοιχεία προμηθευτή του κάθε προϊόντος υπάρχουν μέσα στο εγχειρίδιο οδηγιών που συνοδεύει το κάθε προϊόν.

 

8.4 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Η επιστροφή των χρημάτων σας σε περίπτωση υπαναχώρησης θα πραγματοποιείται σε εύλογο χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία το προϊόν παραλήφθηκε και ελέγχθηκε από τη Lidl Cyprus.

Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξετε προσεκτικά τον αριθμό λογαριασμού τραπέζης (IBAN) που θα αναγράψετε στο έντυπο υπαναχώρησης ή στο μήνυμα που θα μας στείλετε δηλώνοντάς μας την επιθυμία σας να υπαναχωρήσετε.

 

9.    ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ

Στην περίπτωση κατά την οποία λόγω ανωτέρας βίας, όπως απεργίες, θεομηνίες, απρόβλεπτα κακές καιρικές συνθήκες, ταραχές, εμπόλεμος κατάσταση και γενικά για λόγους που είναι εκτός του ελέγχου μας, δεν θα είμαστε σε θέση να παραδώσουμε εμπρόθεσμα σύμφωνα με την παραγγελία σας τα παραγγελθέντα αγαθά θα τύχετε σχετικής ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με απώτερο σκοπό να εκφράζετε την βούληση σας κατά πόσο εξακολουθείτε να επιθυμείτε την υλοποίηση της σχετικής παραγγελίας σας.  Η LIDL CYPRUS σας βεβαιεί ότι θα πράξει ότι είναι δυνατό ούτως ώστε να σας παρασχεθεί η καλύτερη υπό τις περιστάσεις εξυπηρέτηση σημειώνοντας όμως ότι ουδεμία ευθύνη θα έχει για οτιδήποτε ήθελε δημιουργηθεί που είναι εκτός του δικού της ελέγχου ή/και για το οποίο δεν θα είναι η ίδια υπόλογος ή/και υπαίτιος.

 

10.    ΕΛΛΙΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Στην περίπτωση κατά την οποία κατά την παράδοση προς εσάς διαπιστώσετε ότι απουσιάζει κάποιο ή κάποια από τα παραγγελθέντα προϊόντα ή μέρος αυτών, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μας αναφέρετε τι ακριβώς δεν σας έχει παραδοθεί και από την δική μας πλευρά θα προβούμε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για να σας παραδοθούν τα ελλείποντα προϊόντα χωρίς να έχετε εσείς οποιαδήποτε επιπλέον επιβάρυνση.

 

11.    ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η LIDL CYPRUS έχει το δικαίωμα αλλαγής ή/και τροποποίησης των όρων διεκπεραίωσης των συναλλαγών της με την παρούσα μορφή.  Για οποιαδήποτε αλλαγή ή/και τροποποίηση των εν λόγω όρων, η LIDL CYPRUS θα προβαίνει έγκαιρα σε σχετική προς τούτο ενημέρωση.

 

12.    ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Για οτιδήποτε αφορά την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλ. 800 944 04