Όροι συμμετοχής

 

» Διαγωνισμός Φουσκωτή Σανίδα Mistral Sup «

Ο διαγωνισμός δεν παρέχεται σε συνδυασμό με το Facebook ή το Instagram και δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται ή οργανώνεται κατ' οιονδήποτε τρόπο από το Facebook ή το Instagram. Ο παραλήπτης των πληροφοριών που θα διαθέσουν οι συμμετέχοντες δεν είναι το Facebook ή το Instagram, αλλά η εταιρεία Lidl Cyprus ως διαχειριστής της σελίδας Facebook και Instagram της Lidl Cyprus (στο εξής εν συντομία: «Διοργανωτής»). Οι παρασχεθείσες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το διαγωνισμό. Για το περιεχόμενο του διαγωνισμού ευθύνεται αποκλειστικά ο διοργανωτής και όχι το Facebook ή το Instagram. Το Facebook/Instagram δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Αποκλείεται κατά βάση οποιαδήποτε ευθύνη του Facebook και του Instagram ως προς το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός ξεκινάει στις 13.05.2021 στις 12:00μ.μ. (EET) και λήγει στις 20.05.2021 στις 23:59μ.μ. (EET) («Περίοδος διενέργειας διαγωνισμού»). Η συμμετοχή στο διαγωνισμό καθίσταται δυνατή μόνο υπό τους παρακάτω όρους.

 

Δικαίωμα συμμετοχής

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Κύπρο, οι οποίοι έχουν ήδη συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας κατά τη χρονική στιγμή συμμετοχής τους στο διαγωνισμό.

 

Συμμετοχή

 

Η συμμετοχή δεν εξαρτάται από την αγορά κάποιου προϊόντος. Από την αγορά προϊόντων δεν απορρέει κανενός είδους προνόμιο. Ο κάθε συμμετέχων πρέπει να προβεί στις ενέργειες που περιγράφονται στην ανάρτηση στο Facebook (https://www.facebook.com/lidlcy) ώστε να θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του. Πιο αναλυτικά, οι συμμετέχοντες χρειάζεται να δώσουν απαντήσεις με τη μορφή σχολίου κάτω από την ανάρτηση του διαγωνισμού «Τι σημαίνουν τα αρχικά της καλοκαιρινής φουσκωτής σανίδας Mistral SUP;». Ο συμμετέχων πρέπει να απαντήσει σωστά στην ερώτηση που έχει τεθεί στην ανάρτηση της δημοσίευσης, ώστε να θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του. Με την απάντησή του στην ανάρτηση του διαγωνισμού σε μορφή σχολίου αποδέχονται αυτόματα τους «όρους συμμετοχής» που θα βρίσκονται εντός της περιγραφής του διαγωνισμού ώστε να δίνεται η δυνατότητα να διαβάσουν τους όρους συμμετοχής και τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων,  και να επιλέξουν την σωστή από τις τρεις (3) πιθανές απαντήσεις, όπως αυτές προκύπτουν από την παρακάτω ερώτηση:

«Τι σημαίνουν τα αρχικά της καλοκαιρινής φουσκωτής σανίδας Mistral SUP;»              

  1. Stand Up Paddle
  2. Sit-Up Paddle
  3. Sunrise Paddle

 

Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη του χρονικού ορίου συμμετοχής στο διαγωνισμό ή μετά την κατά παράταση ή συντόμευση λήξη του διαγωνισμού ή μετά την ανάκληση του, η οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, ανύπαρκτη, ουδέν επάγουσα αποτέλεσμα.

Οι συμμετέχοντες που ακολούθησαν την διαδικασία θα μπουν σε κλήρωση από την οποία θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής. Ο νικητής θα κερδίσει τη φουσκωτή σανίδα Mistral SUP.

Πολλαπλές συμμετοχές από τον ίδιο συμμετέχοντα λογίζονται ως μία (1). Ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για την ορθότητα των στοιχείων που παραχωρούν οι συμμετέχοντες. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό οι συνεργάτες, οι πληρεξούσιοι, δικαιοδόχοι, εντεταλμένοι της εταιρείας Lidl Cyprus, εμπλεκόμενες εταιρείες και οι υπάλληλοι σε αυτές.

 

Αποκλεισμός ευθύνης

 

Ο διοργανωτής δεν ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για έμμεσες ή άμεσες ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ή από την αδυναμία πρόσβασης στο διακομιστή του ίντερνετ, εκτός και αν οφείλονται σε βαριά αμέλεια ή δόλο, περίπτωση κατά την οποία ευθύνεται ο διοργανωτής. Επιπλέον ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε τεχνικές βλάβες, ιδιαίτερα για διακοπές παροχής του δικτύου, ηλεκτρονικές βλάβες ή βλάβες στον υπολογιστή.

 

Ο διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη ύπαρξη ποιοτικού προβλήματος στα προσφερόμενα προϊόντα, το οποίο οφείλεται σε υπαιτιότητα της προμηθεύτριας – παραγωγού εταιρίας ή/ και προέκυψε κατά το στάδιο παραγωγής τους. Δεν ευθύνεται επίσης για ενδεχόμενη ύπαρξη ποιοτικού προβλήματος στα προσφερόμενα προϊόντα, το οποίο επήλθε μετά την παράδοσή τους στον εκάστοτε τυχερό νικητή.

 

Διαδικασία κλήρωσης δώρου

 

Ο καθορισμός των νικητών πραγματοποιείται με κλήρωση κεκλεισμένων των θυρών, παρουσία νομικού συμβούλου και με διασφάλιση της τυχαίας επιλογής. Ο νικητής καθορίζεται μεταξύ όλων των εγκύρως συμμετεχόντων που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση, στο τέλος του διαγωνισμού και συγκεκριμένα μετά το πέρας των διαγωνιστικών ημερών. Με τη λήξη της περιόδου διεξαγωγής του διαγωνισμού κληρώνεται μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων ένας (1) νικητής και τρεις (3) επιλαχόντες. Ο νικητής θα κερδίσει τη φουσκωτή σανίδα Mistral SUP. Οι τυπικές διαδικασίες για την παράδοση του δώρου διευκρινίζονται κατ' ιδίαν με τον νικητή. Η διαδικασία αποστολής των δώρων οφείλει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.  Οι τυπικές διαδικασίες για την παράδοση του δώρου διευκρινίζονται κατ' ιδίαν με το νικητή. Ο νικητής δεν έχει δικαίωμα υποβολής αξίωσης σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αποστολή του δώρου λόγω μη πλήρους ή/και αποστολής εσφαλμένων στοιχείων.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές δεν επιθυμεί/αδυνατεί να ακολουθήσει όλους τους όρους του διαγωνισμού, θα κληθεί στη θέση του αναπληρωτής με τη διαδικασία κλήρωσης από τη λίστα επιλαχόντων, με τη σειρά που αυτοί κληρώθηκαν, ήτοι με σειρά προτεραιότητας. Ο αναπληρωτής οφείλει ομοίως να τηρήσει όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό και η αποδοχή του δώρου δεν συνεπάγεται οποιεσδήποτε οικονομικές ή άλλου είδους αξιώσεις των συμμετεχόντων από το διοργανωτή. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση των δώρων με μετρητά ή με άλλα δώρα. Αποκλείεται η ανταλλαγή των δώρων. Οι συμμετέχοντες και ο αποδέκτης του δώρου δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα επί των σημάτων και λοιπών διακριτικών της Lidl Cyprus.

 

Ενημέρωση νικητών

Ο νικητής θα ενημερωθεί από το διοργανωτή με απάντηση στο σχόλιο που θα αφήσει κάτω από την ανάρτηση του διαγωνισμού, όπου θα κληθεί να αποστείλει με e-mail στη διεύθυνση socialmedia@lidl.com.cy τα στοιχεία του [όνομα, επίθετο, διεύθυνση, Τ.Κ., αριθμό τηλεφώνου, e-mail]. Εάν ο νικητής, δεν επικοινωνήσει εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών, από την τελευταία προσπάθεια επικοινωνίας εκ μέρους του διοργανωτή, ή δεν στείλει τα σωστά στοιχεία του (όπως ορίζονται παραπάνω) τότε απολύει κάθε αξίωση του για το δώρο, χωρίς να διατηρεί οποιοδήποτε δικαίωμα του για αποζημίωση ή άλλη ικανοποίηση. Ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για την ορθότητα των στοιχείων που παραχωρεί ο νικητής.  Σε αυτήν την περίπτωση με την ίδια διαδικασία καθορίζεται ένας αντικαταστάτης του νικητή.  Δεν υφίσταται υποχρέωση αποδοχής του δώρου από μέρους του αντικαταστάτη. Εάν και ο αντικαταστάτης δεν τηρήσει τους όρους που περιγράφονται στο παρόν, τότε δεν θα κληρωθεί άλλος νικητής και δεν υπάρχει υποχρέωση απόδοσης του δώρου εκ μέρους του διοργανωτή. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού θα αναρτηθεί το ονοματεπώνυμο του νικητή στο προφίλ που διατηρεί η Lidl Cyprus στο Facebook. 

 

Αποκλεισμός από το διαγωνισμό

 

Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων συμμετοχής ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται να αποκλείσει χωρίς προειδοποίηση τα συγκεκριμένα άτομα από το διαγωνισμό. Αποκλείονται άτομα τα οποία χρησιμοποιούν μη αποδεκτά βοηθητικά μέσα (π.χ. εργαλεία hacker, ιούς, Trojaner κλπ.) ή δημιουργούν πλεονεκτήματα για τους ίδιους με άλλον τρόπο παραποίησης. Επίσης όποιος συμμετέχει για λογαριασμό τρίτου (εις γνώση του τρίτου ή όχι) μπορεί να αποκλειστεί από το παιχνίδι. Επίσης δεν είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω ενώσεων διαγωνισμών, αυτοματοποιημένων υπηρεσιών και κυρίως μέσω μίας επαγγελματικής υπηρεσίας για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς. Σε κάθε περίπτωση αποκλεισμού τα δώρα μπορούν να αφαιρεθούν ή να απαιτηθεί η επιστροφή των δώρων που έχουν ήδη καταβληθεί ή παραδοθεί ακόμα και μεταγενέστερα.

 

Πρόωρη λήξη του διαγωνισμού

 

Ο διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να διακόψει ή να ολοκληρώσει το διαγωνισμό όταν συντρέχει σοβαρός λόγος ή όταν υπάρχει σχετική οδηγία/απαίτηση αρμόδιας αρχής. Εάν αιτία για τη διακοπή του διαγωνισμού είναι κάποιος συμμετέχων, ο διοργανωτής μπορεί να απαιτήσει από το συγκεκριμένο άτομο αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη.

 

Συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 

Με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό, ο κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι έχει συγκατατεθεί και παράσχει οικειοθελώς τα δεδομένα του προς επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ήτοι την εταιρεία Lidl Cyprus  προς τον σκοπό πραγματοποίησης του παραπάνω διαγωνισμού. Η επεξεργασία πραγματοποιείται προκειμένου να λάβει χώρα ο εν λόγω διαγωνισμός επί τη βάσει της νομικής υποχρέωσης για υλοποίησή του, όπως ορίζεται στους όρους συμμετοχής,  συμπεριλαμβανομένης και της δημοσιοποίησης του παραπάνω διαγωνισμού (ενδεικτικά: ανάρτηση/δημοσιοποίηση των ονομάτων των νικητών).  Με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι συγκατατίθεται  και στην επεξεργασία που αναφέρεται στη διαφήμιση του παραπάνω διαγωνισμού (ενδεικτικά: ανάρτηση/ δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα του υπευθύνου επεξεργασίας ή/ και σε τρίτα συνεργαζόμενα με αυτόν μέσα). Η εν λόγω συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 13 έως και 15  του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων διατηρείτε ως υποκείμενα των δεδομένων δικαίωμα ενημέρωσης και δικαίωμα πρόσβασης ως προς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Επιπλέον, διατηρείτε βάσει των εκεί αναφερόμενων προϋποθέσεων και των λοιπών νομικών προδιαγραφών δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρ. 16 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρ. 17 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρ. 18 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρ. 20 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρ. 21 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.  Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση socialmedia@lidl.com.cy. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία.

 

Κατάθεση όρων διαγωνισμού

 

Οι παρόντες όροι αλλά και λοιποί όροι που διέπουν τον διαγωνισμό καθώς και η απάντηση στο ερώτημα του διαγωνισμού είναι κατατεθειμένοι στο δικηγορικό γραφείο Λ. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., οδός Ιφιγένειας 17, 2007 Στρόβολος, τηλέφωνο 22271000 (Υπεύθυνος δικηγόρος Γιώργος Βαλιαντής), από όπου, όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να λαμβάνει γνώση, με δικά του έξοδα.

 

Λοιποί κανονισμοί

 

Παράπονα σχετικά με την διεξαγωγή του διαγωνισμού θα πρέπει να απευθύνονται στον Διοργανωτή γραπτώς εντός επτά (7) ημερών από τη γνωστοποίηση της αιτίας, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: socialmedia@lidl.com.cy. Δεν θα γίνεται επεξεργασία παραπόνων που διαβιβάστηκαν τηλεφωνικά ή καθυστερημένα. Εάν επιμέρους διατάξεις των παρόντων όρων συμμετοχής καταστούν ανίσχυρες, δεν επηρεάζεται η νομική ισχύς των λοιπών όρων συμμετοχής. Ο ανίσχυρος πλέον όρος αντικαθίσταται από νομικά ισχύοντα κανονισμό που ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν στο σκοπό των όρων που καταργήθηκαν. Ισχύει το Κυπριακό Δίκαιο.