ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΑΞΙΖΕΙ»

Διοργανωτής του διαγωνισμού είναι η εταιρεία Lidl Cyprus στο εξής "διοργανωτής".  Η συμμετοχή στον διαγωνισμό πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με βάση τους όρους που παρατίθενται εδώ. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή αποδοχή των όρων συμμετοχής που ακολουθούν.

1. Ποιος μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό;

Στον διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει, για δικό του λογαριασμό, οποιοδήποτε άτομο, το οποίο κατοικεί στην Κύπρο, είναι τουλάχιστον 18 ετών και έχει επισκεφθεί κάποιο κατάστημα της Lidl Κύπρου. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν και ανεξάρτητη από την αξιολόγηση που έχει προηγουμένως δοθεί.

Από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι όλων των εταιρειών της Lidl.

Ο διαγωνισμός ξεκινάει στις 15.11.2023 στις 00:00 (EET) και λήγει στις 14.06.2023 στις 23:59 (EET). («Περίοδος διενέργειας διαγωνισμού»).

2. Πόσες φορές επιτρέπεται να συμμετάσχω;

Κάθε συμμετέχων δικαιούται μία συμμετοχή σε κάθε μηνιαία κλήρωση που θα πραγματοποιείται στο πλαίσιο επαναλαμβανόμενων μηνιαίων  κληρώσεων, οι οποίες θα πραγματοποιούνται την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου κάθε φορά μήνα, αρχής γενομένης από 15/11/2022. Η πολλαπλή συμμετοχή ή η παροχή εσφαλμένων στοιχείων κατά τη δήλωση συμμετοχής ενδέχεται να οδηγήσει σε αποκλεισμό από τον διαγωνισμό. Η συμμετοχή σε κάθε μηνιαία κλήρωση είναι εφικτή έως τις 23:59 της τελευταίας ημέρας του τρέχοντος κάθε φορά μήνα κάνοντας κλικ στο κουμπί «Συμμετοχή στο διαγωνισμό» που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Lidl Cyprus. Καθοριστικό είναι το ηλεκτρονικά πρωτοκολλημένο χρονικό σημείο εισαγωγής του συνόλου δεδομένων της δήλωσης συμμετοχής στο σύστημα.  Διευκρινίζεται ρητά ότι συμμετοχές που τυχόν λάβουν χώρα μετά τη λήξη του διαγωνισμού, ή μετά την κατά παράταση ή συντόμευση λήξη αυτού ή μετά την ανάκλησή του, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανύπαρκτες, ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε, ενώ δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στο έπαθλο.

3. Πώς μπορώ να συμμετάσχω στον διαγωνισμό;

Προϋπόθεση αποτελεί η συμμετοχή στην έρευνα αγοραστικής εμπειρίας που διεξάγεται στην ιστοσελίδα μας www.lidl.com.cy. Αφού απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις ο συμμετέχων πρέπει να επιλέξει το κουμπί «Συμμετοχή στον διαγωνισμό». Αφού συμπληρώσει ο συμμετέχων τα προσωπικά του στοιχεία στις αντίστοιχες φόρμες (βλ. σχετικά κάτωθι σημείο 4) και εφόσον έχει απαντήσει σωστά στην τιθέμενη ερώτηση: “ «Ποιο από τα παρακάτω χρώματα περιλαμβάνεται στο λογότυπο της Lidl;»  Α. Μαύρο B. Μπλε Γ. Μωβ ”, μπορεί να λάβει με αυτόν τον τρόπο μέρος στον διαγωνισμό. Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Υποβολή» ο συμμετέχων βεβαιώνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής.

4. Ποια στοιχεία είναι αναγκαία για τη συμμετοχή;

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, εκτός από τη βεβαίωση της αποδοχής των όρων συμμετοχής, απαραίτητη είναι η παροχή ατομικών στοιχείων του συμμετέχοντος, ώστε σε περίπτωση που κερδίσει να είναι εφικτό να του αποσταλεί το έπαθλο. Ο κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη, ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του συμμετέχοντα, παρέχει το δικαίωμα στο διοργανωτή να τον αποκλείσει από το διαγωνισμό. Στο ηλεκτρονικό έντυπο συμμετοχής θα πρέπει να εισαχθούν τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Διεύθυνση e-mail
  • Τηλέφωνο

5. Τι γίνεται με τα προσωπικά μου δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού αποθηκεύονται μόνο γι' αυτόν τον σκοπό και χρησιμοποιούνται μόνο για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Στο πλαίσιο αυτό, τα δεδομένα υπόκεινται σε ηλεκτρονική επεξεργασία και χρησιμοποιούνται με τήρηση των σχετικών νομικών διατάξεων  για την προστασία των δεδομένων.

Τα δεδομένα διατηρούνται μόνο για τον χρόνο που είναι απαραίτητος στο πλαίσιο της παρούσας δήλωσης, με τήρηση των κανόνων του εφαρμοστέου Δικαίου. Μετά την εκπλήρωση του σκοπού του διαγωνισμού, τα δεδομένα διαγράφονται.

Δεν πραγματοποιείται διαβίβαση σε τρίτους.

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων το επιθυμεί, δίνεται και η δυνατότητα εγγραφής στο newsletter μας (επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο), για τη λήψη του οποίου ισχύουν οι όροι προστασίας δεδομένων που θα βρείτε εδώ.

Με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό, ο κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι έχει συγκατατεθεί και παράσχει οικειοθελώς τα δεδομένα του προς επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ήτοι την εταιρεία Lidl Cyprus προς τον σκοπό πραγματοποίησης του παραπάνω διαγωνισμού. Η επεξεργασία πραγματοποιείται προκειμένου να λάβει χώρα ο εν λόγω διαγωνισμός επί τη βάσει της νομικής υποχρέωσης για υλοποίησή του, όπως ορίζεται στους όρους συμμετοχής,  συμπεριλαμβανομένης και της δημοσιοποίησης του παραπάνω διαγωνισμού (ενδεικτικά: ανάρτηση/δημοσιοποίηση των ονομάτων των νικητών).  Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 13 έως και 15  του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων διατηρείτε ως υποκείμενα των δεδομένων δικαίωμα ενημέρωσης και δικαίωμα πρόσβασης ως προς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Επιπλέον, διατηρείτε βάσει των εκεί αναφερόμενων προϋποθέσεων και των λοιπών νομικών προδιαγραφών δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρ. 16 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρ. 17 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρ. 18 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρ. 20 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρ. 21 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.  Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@.lidl.com.cy. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική μας περί προστασίας δεδομένων μπορείτε να βρείτε εδώ.

6. Πότε γίνεται η κλήρωση των νικητών;

Ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό κληρώνονται κάθε μήνα 10 νικητές που λαμβάνουν έκαστος, κουπόνια αγορών/ δωροκάρτες αξίας 30€. Με τη χρήση της εν λόγω δωροκάρτας, δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν αγορές που αφορούν καπνικά προϊόντα, φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς και προϊόντα που συγκαταλέγονται στην κατηγορία των βρεφικών τροφών.  Οι νικητές επιλέγονται με κλήρωση που διεξάγεται από τον διοργανωτή παρουσία νομικού συμβούλου και με διασφάλιση της τυχαίας επιλογής, τη 15η μέρα ημέρα του επόμενου κάθε φορά μήνα (). Εάν η 15η ημέρα δεν είναι εργάσιμη, παρατείνεται η προθεσμία κλήρωσης στην επόμενη εργάσιμη. Στη συνέχεια, ο νικητής ειδοποιείται από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας εντός επτά ημερών από την κλήρωση μέσω της διεύθυνσης e-mail ή του τηλεφώνου που έχει δηλώσει κατά τη συμμετοχή του. Κατά την επικοινωνία αυτή θα ζητείται από το νικητή και η διεύθυνσή του προκειμένου να του αποσταλεί το κουπόνι με συστημένη επιστολή.

Σε περίπτωση που ο νικητής δεν εμφανιστεί εντός 14 ημερών από την ειδοποίησή του, χάνει την αξίωσή του για το έπαθλο, και με την ίδια διαδικασία και όρους επιλέγεται ένας αναπληρωματικός νικητής. Στην περίπτωση που, παρά τις προσπάθειες του διοργανωτή, κατέστη αδύνατον να έρθει αυτός σε επικοινωνία με τον νικητή, ο διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για την απόδοση του επάθλου. Τα επιμέρους κουπόνια είναι προσωποπαγή, αμεταβίβαστα και δεν κληρονομούνται. Δεν είναι εφικτή η πληρωμή σε μετρητά ή η εξόφληση με άλλα είδη ή η αντικατάσταση των κουπονιών, ούτε η ανταλλαγή των κουπονιών, ούτε και σε αυτή την περίπτωση κλοπής, απώλειας ή αλλοίωσης αυτών.
 

7. Τι άλλο πρέπει να έχω υπόψη μου;

Σε περίπτωση που μεμονωμένοι όροι που περιλαμβάνονται στους παρόντες όρους συμμετοχής είναι ή καταστούν ανίσχυροι, το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων συμμετοχής. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων συμμετοχής και οριστικής ή περιστασιακής διακοπής του διαγωνισμού σε περίπτωση που προκύψει σοβαρός λόγος ο οποίος θα έθετε σε κίνδυνο την ακεραιότητα του διαγωνισμού, είτε σε περίπτωση που λάβει τέτοια εντολή από δημόσια αρχή. Επίσης, ο διοργανωτής έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει συμμετοχές σε περίπτωση που τα στοιχεία των ενδιαφερομένων είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα της διοργανώτριας, τα χρηστά ήθη και έθιμα, τη δημόσια αιδώ κ.λπ.  Ο διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή άλλα προβλήματα που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής του. Οι συμμετέχοντες / νικητές δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα και λοιπά διακριτικά του διοργανωτή. Η νομική οδός αποκλείεται. Οι όροι που διέπουν τον παρόντα διαγωνισμό έχουν κατατεθεί στο δικηγορικό γραφείο Λ. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., οδός Ιφιγένειας 17, 2007 Στρόβολος, τηλέφωνο 22271000 (Υπεύθυνος δικηγόρος Βαλιαντής Γεώργιος), απ’ όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει αντίγραφο, με δικά του έξοδα.