Όροι Συμμετοχής και Πληροφορίες Προστασίας Δεδομένων Διαγωνισμού «Loyalty UEFA EURO 2024Τ™»


Χρονική περίοδος διεξαγωγής: 14.06.2024 - 17.07.2024


Ι. Όροι Συμμετοχής


1. Πληροφορίες διαγωνισμού

Η Lidl Cyprus (Πηγάσου 2, Βιομηχανική Ζώνη Αραδίππου, CY-7100, Λάρνακα, ΑΦΜ: CY 30010823A) διεξάγει από 14.06.2024 έως και 17.07.2024 («περίοδος διεξαγωγής διαγωνισμού») διαγωνισμό με κλήρωση. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Κύπρο, οι οποίοι έχουν ήδη συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας κατά τη χρονική στιγμή συμμετοχής τους στον διαγωνισμό. Με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό μέσω της φόρμας συμμετοχής, κάθε συμμετέχων θα καλείται να δηλώσει ότι συμφωνεί με και αποδέχεται τους παρόντες όρους.


2. Μηχανισμός διαγωνισμού

Προϋπόθεση έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι οι συμμετέχοντες εντός της περιόδου διεξαγωγής του διαγωνισμού να 1) έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με όσα ορίζονται στον όρο 1 ανωτέρω, 2) έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή Lidl Plus στο κινητό τους τηλέφωνο, 3) έχουν δημιουργήσει έναν έγκυρο λογαριασμό χρήστη στην εφαρμογή ο οποίος είναι ενεργός (δεν έχει διαγραφεί) και 4) έχουν συμπληρώσει και υποβάλλει τη φόρμα συμμετοχής που θα βρουν εδώ, πλήρως (όλα τα ζητούμενα πεδία) και ορθώς (με σωστά στοιχεία). Κάθε συμμετέχων φέρει την ευθύνη για την εγκυρότητα των στοιχείων που δηλώνει και καταχωρεί. Η πολλαπλή συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν είναι εφικτή και ο κάθε συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο μία (1) φορά.

Ο καθορισμός των νικητών πραγματοποιείται με κλήρωση κεκλεισμένων των θυρών, παρουσία νομικού συμβούλου και με διασφάλιση της τυχαίας επιλογής του νικητή. Η κλήρωση του διαγωνισμού θα λάβει χώρα την Πέμπτη 18.07.2024 και θα αναδειχθούν συνολικά τριακόσιοι τριάντα (330) νικητές. Δέκα (10) νικητές κερδίζουν (ο καθένας) από μια (1) Mini Adidas EURO24 μπάλα με την υπογραφή του Γρηγόρη Κάστανου. Δέκα (10) νικητές κερδίζουν (ο καθένας) από μια (1) Adidas EURO24 μπάλα με την υπογραφή του Γρηγόρη Κάστανου. Εκατόν εξήντα (160) νικητές κερδίζουν (ο καθένας) από μια Adidas μπάλα «Official UEFA EURO24 match ball FUSSBALLLIEBE». Εκατόν πενήντα (150) νικητές κερδίζουν (ο καθένας) από μια Adidas μπάλα «League certified match ball Fussballlliebe in UEFA EURO24 design».

Επιπλέον, θα αναδειχθούν συνολικά ισάριθμοι (δηλαδή τριακόσιοι τριάντα (330) αναπληρωματικοί νικητές νικητές), οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν κατά σειρά προτεραιότητας της ανάδειξής τους από την κλήρωση τα δώρα στις περιπτώσεις που προβλέπονται στους παρόντες όρους.

Οι νικητές του διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν στο τηλέφωνο επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στον λογαριασμό τους στο Lidl Plus, εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την στιγμή που κληρώθηκαν από τη συνεργαζόμενη με τον Διοργανωτή εταιρία, ώστε να ενημερωθούν για την διαδικασία απόδοσης του δώρου τους. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αναφέρουν στον αρμόδιο υπάλληλο μέσω email ή τηλεφωνικώς τα απαραίτητα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και Τ.Κ. αποστολής δώρου, αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας) για την απόδοση του δώρου.

Προϋπόθεση απόδοσης/παράδοσης του δώρου (εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον Διοργανωτή) είναι η προσκόμιση από τον νικητή στον Διοργανωτή των ακόλουθων στοιχείων:

Όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα ή έγκυρο διαβατήριο) από τα οποία να προκύπτει η ταυτοπροσωπία και το ότι ο νικητής είναι άνω των 18 ετών.

Εάν εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που έχει γίνει η ενημέρωση από την συνεργαζόμενη με τον Διοργανωτή εταιρία στον νικητή δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί του (η αδυναμία επικοινωνίας με τον νικητή θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση των αρμόδιων για την επικοινωνία με τους νικητές υπαλλήλων), ή κάποιος από τους νικητές δεν αποδεχθεί το δώρο ή αρνηθεί να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό/τη δήλωση, ή δεν τα προσκομίσει εντός του ανωτέρω ορισθέντος χρονικού διαστήματος ή διαπιστωθεί ότι η συμμετοχή του είναι άκυρη επειδή δεν συντρέχουν οι ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στο διαγωνισμό ή διαπιστωθεί ότι δεν έχει δηλώσει τα ορθά στοιχεία του στη φόρμα συμμετοχής/στην εφαρμογή Lidl Plus με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ταυτοποιηθεί, τότε χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωση διεκδίκησης του δώρου, το δώρο απόλλυται οριστικά για αυτόν και θα αποδοθεί στον επόμενο κατά σειρά προτεραιότητας/ανάδειξης από την κλήρωση, αναπληρωματικό νικητή.

Τα δώρα είναι συγκεκριμένα και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν, ανταλλαχθούν ή αντικατασταθούν. Επίσης είναι προσωποπαγή.

Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη ύπαρξη ποιοτικού προβλήματος στα δώρα, το οποίο οφείλεται σε υπαιτιότητα της προμηθεύτριας – παραγωγού εταιρίας. Δεν ευθύνεται επίσης για ενδεχόμενη ύπαρξη ποιοτικού προβλήματος ή για οποιαδήποτε απώλεια ή κλοπή ή βλάβη των δώρων κατόπιν παράδοσής τους στους τυχερούς νικητές.


3. Γενικές πληροφορίες

Η Lidl Cyprus διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή τροποποιήσει τον διαγωνισμό. Έχει επίσης τη δυνατότητα να ακυρώσει συμμετοχές που προσβάλλουν την εικόνα της, τα χρηστά ήθη και έθιμα, τη δημόσια αιδώ, κ.λπ. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτο.

Η αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής συνεπάγεται την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή και των όρων χρήσης της εφαρμογής Lidl Plus που είναι διαθέσιμοι εντός της εφαρμογής, καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση των συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι του Διοργανωτή. Επίσης, η συμμετοχή στον διαγωνισμό καθώς και η αποδοχή των δώρων από τους νικητές ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής ευθύνης του διοργανωτή από κάθε ευθύνη χωρίς κανένα περιορισμό. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για έμμεσες ή άμεσες ζημίες που προκύπτουν από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ή από την αδυναμία πρόσβασης στο διακομιστή του ίντερνετ, εκτός κι αν οφείλονται σε βαριά αμέλεια ή δόλο για τα οποία ευθύνεται ο Διοργανωτής. Επιπλέον ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε τεχνικές βλάβες, ιδιαίτερα για διακοπές παροχής του δικτύου, ηλεκτρονικές βλάβες ή βλάβες στον υπολογιστή.


Οι παρόντες όροι που διέπουν τον διαγωνισμό είναι κατατεθειμένοι στο δικηγορικό γραφείο Λ. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., οδός Ιφιγένειας 17, 2007 Στρόβολος, τηλέφωνο 22271000 (Υπεύθυνος δικηγόρος Βαλιαντής Γεώργιος) από όπου, κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να λαμβάνει γνώση, με δικά του έξοδα.


II. Επισημάνσεις για την Προστασία Δεδομένων


1. Πληροφορίες για τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων

H Lidl Cyprus (Πηγάσου 2, CY-7100, Αραδίππου, Λάρνακα, CY 30010823A) είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων κατά την έννοια του άρθρου 4, αριθμός 7 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Η Lidl Cyprus έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στο dataprotection@lidl.com.cy για οποιεσδήποτε ερωτήσεις/παράπονα σε σχέση με επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας καθώς και για την άσκηση αυτών.


2. Κατηγορίες και προέλευση των δεδομένων

Στο πλαίσιο και για τις ανάγκες του διαγωνισμού η Lidl Cyprus θα συλλέξει απευθείας από 1) τους συμμετέχοντες, τα προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση e-mail) που καταχωρούνται κατά την υποβολή της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, ώστε να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και 2) τους νικητές, τα προσωπικά δεδομένα (π.χ. διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, κλπ.) που απαιτούνται για την απόδοση του δώρου.3. Σκοποί και νομικές βάσεις επεξεργασίας

Η Lidl Cyprus θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της συμμετοχής στον διαγωνισμό μόνο για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού (π.χ. κλήρωση νικητών, ειδοποίηση νικητών, απόδοση του δώρου). Η νομική βάση για την επεξεργασία στο πλαίσιο των διαγωνισμών είναι γενικά το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στον διαγωνισμό.


Ενδέχεται να δημοσιευτεί μαζί με το όνομα και ο τόπος διαμονής του νικητή στα έντυπα και ηλεκτρονικά διαφημιστικά μέσα του διοργανωτή (π.χ. δελτίο τύπου, ιστοσελίδα, εσωτερικά και εξωτερικά κοινωνικά δίκτυα της εταιρείας). Αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, εφόσον αποτελεί σχετική πρόβλεψη στους όρους συμμετοχής διαγωνισμού και το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, καθώς ο Διοργανωτής έχει έννομο συμφέρον να προβάλλει και να διαφημίζει τους διαγωνισμούς που διενεργεί. Επιπλέον, υφίσταται δημόσιο συμφέρον (ιδίως από την πλευρά των υπόλοιπων συμμετεχόντων που δεν αναδείχθηκαν νικητές) για τη εξακρίβωση της πραγματικής υλοποίησης του διαγωνισμού και της απονομής των δώρων.


4. Αποδέκτες/Κατηγορίες αποδεκτών

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι καταρχήν μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Διοργανωτή που είναι επιφορτισμένο με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, ο Διοργανωτής ενδέχεται να αξιοποιήσει υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των νικητών. Τα δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτους μόνο όπου αυτό είναι απαραίτητο για την πραγματοποίηση του διαγωνισμού (π.χ. αποστολή δώρου μέσω μεταφορικής εταιρείας) ή για τη δημοσίευση των νικητών (π.χ. Facebook κ.λπ.). Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις, δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους.


5. Διάρκεια αποθήκευσης/Κριτήρια για τον καθορισμό της διάρκειας αποθήκευσης

Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την ανακοίνωση των νικητών, τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διαγραφούν. Τα δεδομένα των νικητών θα αποθηκευτούν καθ’ όλη τη διάρκεια των νόμιμων αξιώσεων εγγύησης, ώστε σε περίπτωση ελαττώματος να μεριμνήσουμε για την επιδιόρθωση ή αντικατάστασή τους, όπου απαιτείται.


6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να λάβουν δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται γι’ αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ, καθώς και το δικαίωμα λήψης των εν λόγω δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ. Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αντιταχθούν στην επεξεργασία δεδομένων που τους αφορούν και η οποία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Lidl Cyprus ή τρίτος σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, ιδίως στο κράτος στο οποίο έχουν τη συνήθη διαμονή τους ή στον τόπο της εικαζόμενης παράβασης. Aρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων στην Κύπρο είναι το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, (Ιάσονος 1, Τ.Κ. 1082, Λευκωσία, commissioner@dataprotection.gov.cy). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (dataprotection.gov.cy).